Algemeen Nut Beogende Instelling

Bethel Pinksterkerk het zuiden (Tilburg – Eindhoven – Geleen)


Inhoud

 Inleiding

1. Geestelijke visie en doelstelling

2. Samenstelling

3. Activiteiten

4. Financiën

 Slotwoord 

Contactgegevens

Bethel Pinksterkerk Tilburg
Superior de Beerstraat 142
5046HD Tilburg

Fiscaal nummer: 807122646
KvK nummer: 18052099


Bethel Pinksterkerk Eindhoven
Herentalsweg 10a
5628RD Eindhoven

Fiscaal nummer: 816698223
KvK nummer: 41087258


Bethel Pinksterkerk Geleen
Seringenlaan 80
6163EZ Geleen

Fiscaal nummer: 808402936
KvK nummer: 14062112


Website: http://www.bethelpinksterkerk-hetzuiden.nl

Inleiding//

De Bethel Pinksterkerk het zuiden bestaat uit Bethel Pinksterkerk Tilburg, Bethel Pinksterkerk Eindhoven en Bethel Pinksterkerk Geleen welke zijn gevestigd te Tilburg, Eindhoven en Geleen elk is een zelfstandig onderdeel van de Bethel Pinksterkerk Nederland.

Er is geen sprake van een onderlinge juridische band. De Bethel Pinksterkerk Nederland behoort tot een van de statutair opgerichte Christelijke kerken in Nederland, die haar oorsprong in het toenmalige Nederlands Indië heeft. In Nederland is de Bethel Pinksterkerk in diverse steden gevestigd, alle als zelfstandige Kerken en verbonden door dezelfde geloofspunten.

Dit beleidsplan heeft tot doel u inzicht te geven in de geestelijke en maatschappelijke bestuursvorm.
Het verschaft kerninformatie welke wij van rechtswege graag met u willen delen. 

Doel:

•De gemeenschappelijke verering van God door Zijn Zoon de Here Jezus Christus.

•De mensen in contact brengen met God en elkaar.

•De verkondiging en verspreiding van de Leer op grond van Gods Woord onder leiding van Gods Heilige Geest.

•De verkondiging van het Woord welke tevens omvat de door de Heilige Geest uit dat Woord geopenbaarde

 Bruids en Tabernakelstudie.

weblink: http://www.bethelpinksterkerk-hetzuiden.nl/ons-verhaal/

Visie/Missie: 

Wij willen ons doel bereiken door:

•evangelisatiediensten

•bijbelstudies

•bidstonden

•zendingswerk.

 

2. Samenstelling Bethel Pinksterkerk het zuiden (Tilburg – Eindhoven – Geleen)

 

Samenstelling Bethel Pinksterkerk Tilburg

De Bethel Pinksterkerk Tilburg kent 2 besturen: 

1. Kerkbestuur:

De voorganger, ouderlingen en diakenen van de Bethel Pinksterkerk Tilburg.

2. Stichtingbestuur:

Het bestuur van de Stichting Bethel Pinksterkerk Tilburg is het aanspreekpunt voor overheid en maatschappij. Tevens bereidt zij onderwerpen voor en voert besluiten uit van het Kerkbestuur. Het Stichtingbestuur bestaat uit: 

•Voorzitter

•Vice voorzitter

•Secretaris

•Penningmeester

 

Taken:

•Voorbereiden en uitvoeren besluiten

•Secretariaat Bethel Pinksterkerk Tilburg

•Financieel beheer Bethel Pinksterkerk Tilburg

•Informeren, adviseren en ondersteunen van het Kerkbestuur

•Financieel toezicht Bethel Pinksterkerk Tilburg

 

De Bethel Pinksterkerk Tilburg is aangesloten bij de Bethel Pinksterkerk Nederland.

Er is geen sprake van een onderlinge juridische band.

 

Samenstelling Bethel Pinksterkerk Eindhoven

De Bethel Pinksterkerk Eindhoven kent 2 besturen:

1. Kerkbestuur:

De voorganger, ouderlingen en diakenen van de Bethel Pinksterkerk Eindhoven.

2. Stichtingbestuur:

Het bestuur van de Stichting Bethel Pinksterkerk Eindhoven is het aanspreekpunt voor overheid en maatschappij. Tevens bereidt zij onderwerpen voor en voert besluiten uit van het Kerkbestuur.

Het Stichtingbestuur bestaat uit: 

•Voorzitter

•Vice voorzitter

•Secretaris

•Penningmeester

 

Taken:

•Voorbereiden en uitvoeren besluiten

•Secretariaat Bethel Pinksterkerk Eindhoven

•Financieel beheer Bethel Pinksterkerk Eindhoven

•Informeren, adviseren en ondersteunen van het Kerkbestuur

•Financieel toezicht Bethel Pinksterkerk Eindhoven

 

De Bethel Pinksterkerk Eindhoven is aangesloten bij de Bethel Pinksterkerk Nederland.

Er is geen sprake van een onderlinge juridische band.

 

Samenstelling Bethel Pinksterkerk Geleen

De Bethel Pinksterkerk Geleen kent 2 besturen:

1. Kerkbestuur:

De voorganger, ouderlingen en diakenen van de Bethel Pinksterkerk Geleen 

2. Stichtingbestuur:

Het bestuur van de Stichting Bethel Pinksterkerk Geleen is het aanspreekpunt voor overheid en maatschappij. Tevens bereidt zij onderwerpen voor en voert besluiten uit van het Kerkbestuur. Het Stichtingbestuur bestaat uit:

•Voorzitter

•Secretaris

•Penningmeester

 

Taken:

•Voorbereiden en uitvoeren besluiten

•Secretariaat Bethel Pinksterkerk Geleen

•Financieel beheer Bethel Pinksterkerk Geleen

•Informeren, adviseren en ondersteunen van het Kerkbestuur

•Financieel toezicht Bethel Pinksterkerk Geleen

 

De Bethel Pinksterkerk Geleen is aangesloten bij de Bethel Pinksterkerk Nederland.

Er is geen sprake van een onderlinge juridische band.

3. Activiteiten

Onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.

1. Structurele activiteiten:

a. Evangelisatiediensten

b. Bijbelstudies

c. Bidstonden

d. Vergaderingen Bestuur (besloten)

e. Jeugd- en kinderwerk

 

2. Niet structurele activiteiten

f. Doopdiensten

g. Zending

h. Fellowship diensten

i. Themadiensten:

i. Wijdingslessen

ii. Vastendagen

iii. Trainingen en Workshops

iv. Etc.

j. Sociale activiteiten:

v. Contactbijeenkomsten

vi. Hulpbijeenkomsten

vii. Sportactiviteiten

viii.Seniorendagen

ix. Etc.

4. Financiën

In dit hoofdstuk worden de financiën van de Bethel Pinksterkerk Tilburg, Eindhoven en Geleen toegelicht. De besteding van de financien zijn geheel in lijn met de (geestelijke) missie en visie van de kerk. De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en bestedingen. 

1. Financiën

De Bethel Pinksterkerken Tilburg, Eindhoven en Geleen verwerven al hun benodigde financiën uitsluitend uit collectes en giften van haar leden. Haar vermogen wordt volledig aangewend voor de realisatie van de kerkelijke activiteiten en de kosten van huisvesting.

2. Beloningsbeleid

De kerk staat onder de geestelijke leiding van het kerkbestuur.
Externe sprekers ontvangen een billijke vergoeding voor hun spreekbeurt (Verkondiging van Gods Woord). Daarnaast is er een vergoeding voor het geestelijk werk.

Doelstelling is altijd dat vergoedingen niet bovenmatig zijn, maar billijk en fiscaal verantwoord.

Daarnaast hanteren de Bethel Pinksterkerken Tilburg, Eindhoven en Geleen een helder systeem van kostenvergoedingen. Kosten, uitsluitend gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de eerder beschreven activiteiten, worden vergoed aan de verbruiker op basis van aantoonbare uitgaven. Hiertoe behoort ook een kilometervergoeding conform de fiscale norm.

Slotwoord

Geestelijke groei, fellowship, harmonie en de onmisbare Liefde van God zullen onlosmakelijk verbonden blijven met de Bethel Pinksterkerk het zuiden, want God is Liefde. Vreugde en blijdschap in het beleven van het geloof zijn de bakens in daadwerkelijk uitleven van het geloof. Samen bouwen we verder aan het Koninkrijk van God.

De Bethel Pinksterkerk het zuiden zal blijven ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in dit beleidsplan actualiseren.