Waarom zondagsschool?

Jezus heeft speciale Liefde en aandacht voor het kind. Dat voorbeeld willen wij graag volgen in al onze eenvoud en kleine kracht. Als Jezus de kinderen niet uitsloot van Zijn eigen bediening en persoonlijk hen bediende, dan wil Hij vast en zeker dat wij dezelfde bediening uitdragen. Wij beschouwen het dan ook als een voorrecht, als een hoge roeping om de kleintjes te onderwijzen en te trainen. Kinderen moeten namelijk onderwezen worden op hun eigen niveau.

1 Korinthe 13:11 “toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind.”

Kinderen moeten Jezus kennen, Zijn kracht herkennen en hem gehoorzamen. God vindt het belangrijk dat wij ons best doen om Zijn Woord in de harten en gedachten van onze kinderen te brengen, zodat ze nooit zullen afdwalen van Gods principes.

Spreuken 22:6 “Leer de jongen naar de eerste beginselen naar de eis zijns weg; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Kinderen zijn niet de kerk van morgen! Zij leven vandaag en maken ook nu al deel uit van de gemeente. Zij hebben een lichaam dat ziek kan worden, net als de volwassenen. Zij hebben een geest die opnieuw geboren kan worden en vervuld kan worden met de Heilige Geest. De duivel probeert hun gedachten waarschijnlijk nog veel meer te beïnvloeden dan die van volwassenen.

Kinderen en de Heilige Geest!

Het is zeer belangrijk om te onthouden dat kinderen ook dezelfde Heilige Geest ontvangen als volwassenen. Wij verlangen met elkaar de kinderen vrijmoedig te zijn in de Heer en de gaven van de Heilige Geest te gebruiken. In elk kind is een hang naar macht, belangrijk zijn, identiteit, en veiligheid. De wereld probeert hen te leren dat ze het zullen krijgen door bij een groep te horen, door geld, drugs, seks, te doen waar je zin in hebt, enz. Maar ze zullen het alles slechts vinden in de Heilige Geest!

Kinderen moeten de stem van de Heilige Geest kunnen verstaan, wanneer Hij hen zegt: Ga niet naar het park” of “ga niet bij die vriend logeren”. Dit kan hen redden van moord, gevaar, verkrachting etc.  Wanneer we hen de kracht van de Heilige Geest die in hen woont laten zien en hen stimuleren een relatie met God te hebben, zullen ze Hem gehoorzamen en dienen. Kinderen kunnen op zeer jonge leeftijd vervuld worden met de Heilige Geest. Joel 2:26

Wij zullen de kinderen dan ook toestaan om in tongen te bidden en in de Geest voor anderen te bidden! Wij allen hebben Zijn Geest zo nodig! Vooral nu  in deze tijd.

Het Heilig Avondmaal en het kind.

Het Heilig Avondmaal is één van de belangrijkste principes van onze Kerk. Het is zelfs het allerheiligste moment tijdens het gebed in onze samenkomst,

U begrijpt dat wij daarom als Gemeente heel voorzichtig zijn om kinderen deel te laten nemen aan het Heilig Avondmaal.

Alleen wanneer een groter kind weet wat het Heilig Avondmaal betekent en echt eerbiedig kan zijn tijdens het gehele gebed, mag het kind hieraan deelnemen, alleen onder toezicht van de ouders.

Jezus heeft in de Bijbel gezegd:

Over het brood: “neemt, eet, dat is Mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot Mijn gedachtenis.”

Over de wijn:“dat is Mijn bloed, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonde, doe dit tot Mijn gedachtenis.”

Vertel uw kinderen over de waarde en de betekenis van het Heilig Avondmaal, zodat ze het begrijpen.              

U als ouder(s) weet het best wanneer uw kind eraan toe is om te mogen deelnemen.

Mattheus 26:26, Markus 14:22, Lukas 22:19, 1 Korinthe 12:17-26

Aanwijzing voor jongere en volwassenen om deel te hebben aan het Heilig Avondmaal 1 Korinthe 12:27-33

DE WATERDOOP een belangrijke stap!

Wanneer je 12 jaar of ouder bent, ben je volgens de Bijbel oud genoeg om gedoopt te worden, als je dat zelf wilt! Misschien heb je daar al heel lang naar uitgekeken. Het kan ook zijn dat je er helemaal niet naar verlangt of dat je er nog niet veel over weet. Zowel op de zondagsschool als in de Brugklas kunnen wij  er van alles over vertellen. 

Als je gedoopt wilt worden, moet je allereerst veel van Jezus houden. En ook gehoorzaam willen leven volgens Gods Woord. Je kiest namelijk heel bewust voor een leven MET Jezus!! Dat wil niet zeggen dat je nooit meer een fout mag maken, hoor. Maar je hebt er wel voor gekozen om niet mee te doen aan de zonden van de wereld, en dat mag best aan jou gezien worden.

Oudermiddag

Zeker 1x per jaar houden wij een oudermiddag. De ouders worden dan schriftelijk uitgenodigd om na de zondagsschooldienst in het lokaal van hun kind(eren) te kijken naar de lessen, de werkjes e.d. U begrijpt dat dit uurtje best belangrijk is voor uw kind. De kinderen zelf zijn er ook bij aanwezig en zullen de gastheren en gastvrouwen zijn. Er is dan altijd koffie en thee met iets lekkers erbij, dus een hele gezellige tijd!

Indien de ouders over het kind apart wilt spreken met een leerkracht, is dat buiten deze middag ook mogelijk.  Wij maken altijd tijd voor u!

Tot slot

De kinderen worden nauw betrokken in de gemeente en bij alle hoogtijdagen. Zo wordt er veel gezongen en 1 week voor Kerst wordt er meestal een musicaluitvoering gegeven, met solo’s, sketches en een mooi decor. Ook zijn er leuke ontspanningsdagen b.v. een jaarlijks uitstapje gedaan naar een pretpark of gourmetten met de kinderen na de Palmzondagdienst, met Moeder- en Vaderdag geknutseld, en een seizoen afsluitingsdienst gegeven net voor de vakantie met zang en spel. De kinderen zijn altijd enthousiast, God verandert ook hun hart als zij Hem leren kennen. Zo zie je een kind bij binnenkomst nog de kat uit de boom kijken en later in het jaar helemaal opbloeien.

                                                                                             En al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijnen de vrede van uw kinderen al groot zijn  Jesaja 54 :13-17Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Onze zondagsschoolkinderen noemen we: