Integriteit

Is een bijbels principe

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Bethel Pinksterkerk het zuiden verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.
Daarover gaat deze verklaring.

Stichting Bethel Pinksterkerk het zuiden onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

contacto@bethelpinksterkerk-hetzuiden.nl
Superior de beerstraat 142 | 5046HD | Tilburg |
Fiscaal nummer: 807122646 | KvK nummer: 18052099

Privacy Disclaimer

transparency

De Bethel Pinksterkerk het zuiden bestaat uit Bethel Pinksterkerk Tilburg, Bethel Pinksterkerk Eindhoven en Bethel Pinksterkerk Geleen welke zijn gevestigd te Tilburg, Eindhoven en Geleen elk is een zelfstandig onderdeel van de Bethel Pinksterkerk Nederland.

Er is geen sprake van een onderlinge juridische band. Desalniettemin staan we in een lijn omtrent de integriteit en het beschermen van privacy van onze gemeente leden, donateurs, bezoekers in onze gebouwen en op onze website.

Waarom verzamelt Bethel Pinksterkerk het zuiden gegevens?

Bethel Pinksterkerk het zuiden verzamelt persoonlijke gegevens van haar relaties voor marketing- en administratiedoeleinden en om te informeren over acties en campagnes. Met een bezoek aan onze website, www.bethelpinksterkerk-hetzuiden.nl, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven staat in deze privacyverklaring.

Welke gegevens registreert Bethel Pinksterkerk het zuiden

Bethel Pinksterkerk het zuiden registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger;
 • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers;
 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Bethel Pinksterkerk het zuiden);
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen.
 • (geanonimiseerd) surfgedrag op onze website en websites van derden m.b.v. onder andere Google Analytics.

Gebruik van de gegevens

Bethel Pinksterkerk het zuiden gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
 • het verzenden van informatie aan de begunstigers door verzendhuizen met wie Bethel Pinksterkerk het zuiden contractuele afspraken gemaakt heeft;
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de evangelisatiecampagnes en activiteiten;
 • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • intern beheer;
 • het behandelen van geschillen;
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole.
 • het afstemmen van onze producten en diensten op jouw behoefte.

Gegevens delen met derden

Bethel Pinksterkerk het zuiden verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden met anderen.
Tenzij het gaat om leveranciers die ons ondersteunen in het bedrijfsproces en waar we een Verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten.

Bethel Pinksterkerk het zuiden kan persoonsgegevens beveiligd verstrekken aan deze leveranciers die in opdracht van ons diensten voor ons uitvoeren.
In alle gevallen geeft Bethel Pinksterkerk het zuiden de leverancier geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen.

In andere gevallen maakt Bethel Pinksterkerk het zuiden geen persoonlijke gegevens bekend aan derden, tenzij Bethel Pinksterkerk het zuiden op grond van wettelijke verplichtingen verplicht wordt persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging van gegevens

Bethel Pinksterkerk het zuiden draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies en het onrechtmatig gebruik te voorkomen van de informatie die Bethel Pinksterkerk het zuiden ontvangt.

De website van Bethel Pinksterkerk het zuiden

Op de website van Bethel Pinksterkerk het zuiden worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Bethel Pinksterkerk het zuiden haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Bethel Pinksterkerk het zuiden is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn

Bethel Pinksterkerk het zuiden bewaart je persoonlijke gegevens in haar systemen zolang dit nodig is voor relevantie activiteiten. Hoe lang Bethel Pinksterkerk het zuiden een persoonsgegeven bewaart is afhankelijk van het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Na afloop van het bewaartermijn worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor Bethel Pinksterkerk het zuiden van belang, omdat Bethel Pinksterkerk het zuiden op basis daarvan inzicht kan krijgen in het gebruik dat van haar producten en diensten wordt gemaakt.

Inzage in uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens of het laten wijzigen of verwijderen van gegevens
Indien je dit wenst, kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per e-mail:

Stichting Bethel Pinksterkerk het zuiden
Superior de beerstraat 142
5046HD Tilburg
013 5431559

contact@bethelpinksterkerk-hetzuiden.nl

Wijziging privacyverklaring

Bethel Pinksterkerk het zuiden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Bethel Pinksterkerk het zuiden adviseert om regelmatig deze verklaring door te nemen om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Wanneer na wijzigingen gebruik gemaakt wordt van  www.bethelpinksterkerk-het zuiden.nl wordt er akkoord gegaan met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2020